Itch3: Anti-lost/theft protection

Bartłomiej Zdanowski DRP AC2 b.zdanowski at autoguard.pl
Wed Feb 28 15:32:16 CET 2007


Krzysztof Kajkowski napisał(a):
> 2007/2/28, Bartłomiej Zdanowski DRP AC2 <b.zdanowski at autoguard.pl>:
>
> How about silently calling 0700 and othe highly price erotic phone lines?
>
That's what you think about all the time... Get back to work! ;-)

-- 
*Bartłomiej Zdanowski*
Programista
Dział Rozwoju Produktów
AutoGuard & Insurance Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego
KRS: 0000029534
NIP PL1132219747
ul. Omulewska 27
04-128 Warszawa
tel. +48 22 611 69 23
www.autoguard.pl <http://www.autoguard.pl>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.openmoko.org/pipermail/community/attachments/20070228/bd19aa4f/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: b.zdanowski.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 415 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.openmoko.org/pipermail/community/attachments/20070228/bd19aa4f/attachment.vcf 


More information about the community mailing list