r1359 - trunk/src/target/OM-2007/applications/openmoko-mainmenu/src

ken_zhao at sita.openmoko.org ken_zhao at sita.openmoko.org
Wed Mar 14 07:33:15 CET 2007


Author: ken_zhao
Date: 2007-03-14 07:33:10 +0100 (Wed, 14 Mar 2007)
New Revision: 1359

Modified:
  trunk/src/target/OM-2007/applications/openmoko-mainmenu/src/main.c
Log:
remove warnings for openmoko-mainmenu:main.c


Modified: trunk/src/target/OM-2007/applications/openmoko-mainmenu/src/main.c
===================================================================
--- trunk/src/target/OM-2007/applications/openmoko-mainmenu/src/main.c	2007-03-14 04:06:18 UTC (rev 1358)
+++ trunk/src/target/OM-2007/applications/openmoko-mainmenu/src/main.c	2007-03-14 06:33:10 UTC (rev 1359)
@@ -146,11 +146,11 @@
   gtk_widget_show (GTK_WIDGET (mma->window));
 
   /* finger wheel object*/
-  mma->wheel = moko_finger_window_get_wheel (mma->window);
-  gtk_window_set_title (GTK_WIDGET (mma->wheel), "wheel");
+  mma->wheel = MOKO_FINGER_WHEEL (moko_finger_window_get_wheel (mma->window));
+  gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (mma->wheel), "wheel");
 
   /* finger toolbox object*/
-  mma->toolbox = moko_finger_window_get_toolbox(mma->window);
+  mma->toolbox = MOKO_FINGER_TOOL_BOX (moko_finger_window_get_toolbox (mma->window));
   //initialize toolbox's buttons, which are MokoPixmapButton objects.
   mma->history = moko_app_history_init (mma->toolbox);
 	if (!mma->history)
@@ -160,7 +160,7 @@
   }
 
   /* MokoMainMenu object */
-  mma->mm = moko_main_menu_new();
+  mma->mm = MAINMENU (moko_main_menu_new ());
 
   /* signal connected*/
   //finger wheel object signals

More information about the commitlog mailing list